ตรวจสอบ username ที่ท่านจะใช้มีผู้อื่นใช้แล้วหรือไม่   
ระบุ Username >>