ตัวอย่าง เมนูสมาชิก VIP


ยินดีต้อนรับน้อง xxxx xxxx ชุดข้อสอบลำดับที่ xxxx
สมาชิกประเภท vipdop
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน
สังกัด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

คำอธิบาย ก่อนทำแนวข้อสอบ
ข้อ 1. แนวข้อสอบจะปรากฎ ทางด้านซ้ายมือของสมาชิก วิธีการทำแนวข้อสอบใช้เมาส์คลิ๊กตามหัวข้อที่สมาชิกต้องการจะทำ
ข้อ 2. แนวข้อสอบ ได้แบ่งเป็น หมวด ๆ จำนวน 4 หมวดคือ
        1.หมวดเอกสารประกอบการบรรยาย  จะเป็นที่รวบรวมเอกสารที่ใช้ประกอบในการบรรยายหรือใช้ประกอบการสอบของสมาชิก เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ตลอดจนเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น สมาชิกสามารถ Download โดยพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
          2. หมวดบรรยายสรุป (Clip Vedeo) จะเป็นที่รวบรวมภาพยนต์ (Clip Video) สำหรับบรรยายประกอบความเข้าใจให้กับสมาชิก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวิชาเกี่ยวกับกฎหมายเป็นหลักและแนวสอบภาค ก.
          3.หมวดแนวข้อสอบเก่า จะเป็นที่รวบรวมแนวข้อสอบเก่าในวิชาต่าง ๆ ที่ใช้ในการให้สมาชิกเข้าฝึกหัดทำ โดยมีตัวเลือก ก. ข. ค. ง. เป็นต้น วิธีการทำสมาขิกต้องเลือกข้อที่ท่านคิดว่าถูกต้อง จากนั้นระบบจะตอบว่า ตอบผิด หรือ ตอบถูก โดยไม่มีการจำกัดเวลาการทำและไม่มีคะแนนแสดงผลการทำแนวข้อสอบ (ทั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้ทราบถึงแนวทางในการออกข้อสอบในวิชาที่ต้องการจะสอบในอนาคต)
          4.หมวดแบบทดสอบ จะเป็นที่รวบรวมแนวข้อสอบเก่าในวิชาหรือตำแหน่งที่ท่านจะสอบ โดยมีตัวเลือก 1). 2). 3). 4). เป็นต้น วิธีการทำสมาขิกต้องเลือกข้อที่ท่านคิดว่าถูกต้อง โดยมีการจำกัดเวลาการทำและมีคะแนนแสดงผลการทำแนวข้อสอบ (ทั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความรู้ของสมาชิกว่าจะทดสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่)

 

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฎิบัติงาน กรมการปกครอง
(ตามประกาศสอบที่ผ่าน ๆ มา)

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
แบ่งหลักสูตรการสอบ ออกเป็น 2 ภาค ดังนี้
1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียน เกี่ยวกับความรู้ดังต่อไปนี้
1.1 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
(1) โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง
(2) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
(3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
(4) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
(5) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
(6) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

(7) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
1.2 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
(1) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(2) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานงบประมาณ พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552
(3) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(4) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
(5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2549 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
(6) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
(7) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
(8) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
(9) ระเบียบ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำส่งคลัง พ.ศ.2551
(10) ระเบียบ การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ.2520
2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาสมรรถนะที่จำเป็น (การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรมและจริยธรรม และการทำงานเป็นทีม) และความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ รวมถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์และคุณลักษณะที่เหมาะสมอื่นและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น


<- - - - - - - - - -เชิญเลือกทำแนวข้อสอบ ทางด้านซ้ายมือได้ตามสะดวก