มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  

ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1  

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาที่ไม่ยาก ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายลักษณะงานที่ปฏิบัติ รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดส่งหนังสือ เอกสาร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ กรอกบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่ายๆ ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพ์และคัดสำเนา หนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการต่างๆ ช่วยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป ช่วยทำบันทึก ย่อเรื่อง ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่ออำนวยความสะดวก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช .) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ที่ ก . อบต . ก . พ . หรือ ก . ค . รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง  

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

1. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

3.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

4.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำวิชาที่จัดสอบ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน

2 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ . ศ . 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ . ศ . 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

4 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ . ศ . 2542

5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ . ศ . 2542

6 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ . ศ . 2540

7 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ . ศ . 2526

8 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ . ศ . 2546

9 ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ . ศ . 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบัน

10 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผุ้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545

11 วิชาความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

12 สถานการณ์โลกปัจจุบัน (เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง )

 

(รวม 12 หมวดวิชา)