มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3

หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติขั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการจัดเก็บรายได้ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อื่น ๆ ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคำสั่ง หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อื่น ๆ ปรับปรุงแบบแสดงรายการ คำร้อง และคำขอของผู้เสียภาษีให้เหมาะสมโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น พิจารณาคำร้อง หรือเรื่องราวอื่น ๆ ในการจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมแผงลอย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแต่งผม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการทำน้ำแข็ง เพื่อการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อสร้างอาคาร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น ๆ ตามข้อบังคับตำบล ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับตำบล ค่าอากรการฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์ ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ ค่าเช่าโรงมหรสพ ค่าเช่าตลาดสด ค่าเช่าแผงลอย ค่าที่วางขายของในสวนสาธารณะ ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลและเงินฝากธนาคาร ค่าจำหน่วยเวชภัณฑ์ คำร้องต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ์การเช่า และค่าชดเชยต่าง ๆ เป็นต้น ตรวจสอบและประเมินภาษีตามอำนาจหน้าที่ ตรวจสอบการแยกแบบแสดงรายการเอกสารแนบเรื่อง และรายละเอียดต่าง ๆ ควบคุมและตรวจสอบการรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานตรวจสอบการลงบัญชีและทะเบียนควบคุมและเร่งรัดเกี่ยวกับการภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อื่น ๆ ค่าชำระ ควบคุมการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ วิเคราะห์ข้อมูลและให้เหตุผลในชั้นต้นเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้วยังทำหน้าที่ติดต่อประสานงานควบคุมตรวจสอบและให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

•  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ( สำหรับทางบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาการคลัง การเงินและการบัญชี มาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ) หรือทางอื่นที่ ก . ท . กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

•  ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ( สำหรับทางบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาการคลัง การเงินและการบัญชี มาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ) หรือทางอื่นที่ ก . ท . กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

•  มีความรู้ในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

•  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กฎหมายว่าด้วย ระเบียบพนักงานส่วนตำบล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

•  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ ปฏิบัติหน้าที่

•  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

•  มีความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

วิชาที่จัดสอบ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

 

1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ . ศ . 2550

2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ . ศ . 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ . ศ . 2537 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

4) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ . ศ . 2542

5) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ . ศ . 2540

6) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ . ศ . 2542

7) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ . ศ . 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเก็บเงิน รักษาเงิน ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ . ศ . 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ . ศ . 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

10) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ . ศ . 2538

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

11) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ . ศ . 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

12) พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ . ศ . 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

13) พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ . ศ . 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
( รวม 13 หมวดวิชา)