(ตัวอย่าง เมนู สมาชิกประเภท vip)
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ยินดีต้อนรับคุณ ทองแท้ ชอบราชการ
สมาชิกประเภท vip 60
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองถิ่น (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

สายงาน ระดับ 3
วัตถุประสงค์ของการสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เป็นอย่างไร
การสอบภาค ก. เป็นการใช้ข้อสอบมาตรฐานเป็นเครื่องมือวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของผู้เข้าสอบ ซึ่งประกอบด้วย วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย สำหรับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปจะวัดความสามารถขั้นพื้นฐานทางสติปัญญาของผู้เข้าสอบ ซึ่งเป็นความสามารถที่เกิดจากการสะสมความรู้มาตั้งแต่ชั้นประถมการศึกษา ถึงชั้นมัธยมการศึกษา เป็นความสามารถจากประสบการณ์ของผู้เข้าสอบโดยแท้ ดังนั้นวิธีการทำข้อสอบภาค ก. คือ การหาแนวข้อสอบเก่า ๆ มาฝึกหัดทำเพื่อให้เกิดความชำนาญ ก็น่าจะเพียงพอแล้วโดย การสอบภาค ก. มีตัวชี้วัด 3 ทาง คือ
ตัวชี้วัดที่ 1 วัดความสามารถทางด้านความมีเหตุผล (Reasoning Ability)
ตัวชี้วัดที่ 2 วัดความสามารถทางด้านตัวเลข (Numerical Ability)
ตัวชี้วัดที่ 3 วัดความสามารถทางด้านภาษา (Verbal Ability)
ข้อสอบ ภาค ก. สอบวิชาใดบ้าง
. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) คะแนนเต็ม 200 คะแนน
ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน แบบ ปรนัย 2 วิชา คือ
(1) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล คะแนนเต็ม 100 คะแนน
- ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์สรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความ
หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผลโดยการอย่างอื่นซึ่งเหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว

- ทดสอบความรู้ความสามารถที่เหมาะสม กับการปฎิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจัดตั้ง อปท.ได้แก่ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พรบ.ระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ.2542 พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

2 วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม 100 คะแนน
2.1 ความเข้าใจภาษา
การอ่านและทำความเข้าใจกับบทความหรือข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบ
คำถามที่ตามมาในแต่ละบทความหรือข้อความ ทั้งนี้รวมไปถึงการสรุปความและตีความด้วย
2.2 การใช้ภาษา
2.2.1 การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ
2.2.2 การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา
2.2.3 การเรียงข้อความ

ดังนั้นการสอบ ภาค ก. จึงเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุด ทั้งนี้เพื่อเป็นประตูไปสู่ การสอบ ภาค ข. และ ภาค ค. ต่อไป