(ตัวอย่าง เมนู สมาชิกประเภท vip)

ยินดีต้อนรับคุณ อยากสอบ ชอบวางแผน
สมาชิกประเภท vip 33
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล)
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 3

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่าทางกฎหมาย หรือทางอื่นที่ ก . อบต . กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2. ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย หรือทางอื่นที่ ก . อบต . กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

วิชาที่จัดสอบ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

วิชาบังคับ (ระดับ 1 - 3 ทุกตำแหน่งต้องสอบ)

1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ . ศ .2540 (รอปรับปรุงเนื่องจากอยู่ระหว่างร่าง ของสภาฯ)
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ . ศ .2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
( ฉบับที่ 5) พ . ศ . 2545
3) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ . ศ . 2537 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
4) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ . ศ . 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ . ศ . 2542
6) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ . ศ . 2545
7) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ . ศ . 2540
8) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ . ศ . 2542
9) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ . ศ . 2539
10) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ . ศ . 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
11) ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ . ศ .2547
12) นโยบายรัฐบาล , กระทรวงมหาดไทย , กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
•  รูปแบบการปกครองท้องถิ่นไทย

วิชาเฉพาะตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 3

13) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2545
14) พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547
15) พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539
16).พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 2542 17).พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2542
18) กฏกระทรวงว่าด้วยการแสดงระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2546
19) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ . ศ . 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
20) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น 2546
21) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา

(รวม 21 หมวดวิชา)


<- - - - - - - - - - - -      เชิญทำแนวข้อสอบ โดยคลิ๊กที่ เมนู ซ้ายมือ