Untitled Document
 
   
หน้าหลัก ภารกิจเรา คลังข้อสอบ แนวข้อสอบ ขั้นตอนการสมัครสมาชิก วิธีชำระเงิน ติดต่อเรา  
         
 
                                    
     สมาชิกประเภท VIP จะได้รับแนวข้อสอบเป็นชุด ใน 1 ชุดประกอบด้วยวิชาที่จะสอบตามตำแหน่งที่สมัครสอบไว้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1 กรณี สมัครสอบ    ภาค ก. ของ สำนักงาน กพ. ใน 1ชุดประกอบด้วย
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
ชุดเงื่อนไขทางภาษา
ชุดเงื่อนไขทางสัญลักษณ์
ชุดอุปมาอุปไมยทางภาษา
ชุดอนุกรม
ชุดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ชุดสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล
ชุดการสรุปความจากสถานการณ์ฯ
ชุดการจำแนกประเภท
ชุดโจทย์ปัญหาเรขาคณิต
ส่วนที่ 2 ภาษาไทย ประกอบด้วย  
ชุด คำศัพท์
ชุด ความหมายของคำและกลุ่มคำ
ชุด การเลือกใช้คำและกลุ่มคำ
ชุด การใช้ราชาศัพท์
ชุด การเรียงข้อความ
ชุด การสรุปความหรือตีความจากข้อความ
ชุด พิเศษ ด้านภาษา
 

 
 
ตัวอย่างที่ 2 กรณี สมัครสอบ    ภาค ก. ของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใน 1ชุดประกอบด้วย
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
ชุดเงื่อนไขทางภาษา
ชุดเงื่อนไขทางสัญลักษณ์
ชุดอุปมาอุปไมยทางภาษา
ชุดอนุกรม
ชุดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ชุดสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล
ชุดการสรุปความจากสถานการณ์ฯ
ชุดการจำแนกประเภท
ชุดโจทย์ปัญหาเรขาคณิต
ส่วนที่ 2 ภาษาไทย ประกอบด้วย  
ชุด คำศัพท์
ชุด ความหมายของคำและกลุ่มคำ
ชุด การเลือกใช้คำและกลุ่มคำ
ชุด การใช้ราชาศัพท์
ชุด การเรียงข้อความ
ชุด การสรุปความหรือตีความจากข้อความ
ชุด พิเศษ ด้านภาษา
 
  ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย  
  พระราชบัญญัติ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537
พระราชบัญญัติเทศบาล 2496
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2540
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 2542
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 2542
รูปแบบการปกครองท้องถิ่นไทย

 

 
 
ตัวอย่างที่ 3 กรณี สมัครสอบ   ภาค ข. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 3 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ใน 1ชุด ประกอบด้วย

 1. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข. ประกอบด้วย)
กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 (ยกเลิกรอการร่างของสภานิติบัญญัติ)
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2535
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พศ. 2542
พรบ.วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
พรบ. ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539
พรบ.การศึกาษาแห่งชาติ 2542
พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547
กฎกระทรวงว่าด้วยการแสดงระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2546
พรบ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

 
2. หมวดความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  
3. ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม  
  4. ความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไป  
   

   หมายเหตุ ผู้สมัครสมาชิก VIP แต่ละตำแหน่งจะมีเมนูในการทำแนวข้อสอบตามตำแหน่งของตนเเองโดยเฉพาะเป็นราย ๆ

สำหรับตำแหน่งอื่น ๆ ทางเราจะจัดให้ท่านได้ทำแนวข้อสอบครบทุกหมวด ครบเนี้อหาตามที่หน่วยงาน นั้น จัดสอบ เช่นกัน
อัตราค่าบริการ  300 บาท ต่อ 1 ตำแหน่งที่สมัครสอบ
 
   
 
การเข้าทำข้อสอบของสมาชิกประเภท VIP เป็นอย่างไร

 1. ท่านสามารถเข้าทำแนวข้อสอบได้ทางเว็บไซต์นี้ ตลอด 24 ชั่วโมง จนกว่าตำแหน่งที่ท่านสมัครสอบไว้จะสอบเสร็จ
2. ระบบจะเปลี่ยนสถานะของท่านจากสมาชิก VIP เป็นสมาชิกประเภททั่วไป ในวันที่ 5 นับจากวันที่ท่านสอบเสร็จแล้ว
        
ดังน้น หากท่านสมัครก่อนจะมีเวลาในการทำแนวข้อสอบมากกว่าผู้สมัครหลัง

   
       
 
++ หมายเหตุ ผู้จะเข้าทำแนวข้อสอบต้องเข้าทำได้ทางเว็บไซต์เท่านั้น และไม่มีการส่งแนวข้อสอบที่เป็นเอกสารให้ทางไปรษณีย์ โดยเนื้อหาทั้งหมดสมาชิก VIP สามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้ เพื่อให้สมาชิกนำไปอ่าน แต่ห้ามนำแนวข้อสอบที่พิมพ์ออกมานำไปขายหรือทำเป็นค้า เพราะท่านจะทำผิดเงื่อนไขข้อตกลง ซึ่งทางเราจะตรวจสอบได้ตามชุดข้อสอบที่แต่ละคนได้ที่ไม่ซ้ำกัน