Untitled Document
 
   
หน้าหลัก ภารกิจเรา คลังข้อสอบ แนวข้อสอบ ขั้นตอนการสมัครสมาชิก วิธีชำระเงิน ติดต่อเรา  
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ข้อบังคับ ฅนลุงดอทคอม
แนวข้อสอบที่มีใน "ฅนลุงดอทคอม "
code
หมวดความรู้ความสามารถทั่วไป                                        
k_gen0101
แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์) ชุดที่ 1
k_gen0102
แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์) ชุดที่ 2 VIP
k_gen0201
แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป(อุปมา อุปไมย) ชุดที่ 1
k_gen0202
แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป(อุปมา อุปไมย) ชุดที่ 2 VIP
k_gen0203
แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป(อุปมา อุปไมย) ชุดที่ 3 VIP
k_gen0301
แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาษาไทย) ชุดที่ 1
k_gen0302
แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาษาไทย) ชุดที่ 2 VIP
k_gen0303
แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาษาไทย) ชุดที่ 3 VIP
k_gen0304
แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาษาไทย) ชุดที่ 4 VIP
k_gen0305
แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาษาไทย) ชุดที่ 5 VIP
k_gen0306
แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาษาไทย) ชุดที่ 6 VIP
k_gen0307
แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาษาไทย) ชุดที่ 7 VIP
k_gen0401
แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป(การคิดและวิเคราะห์เหตุผล) ชุดที่ 1
k_gen0402
แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป(การคิดและวิเคราะห์เหตุผล) ชุดที่ 2 VIP
k_gen0403
แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป(การคิดและวิเคราะห์เหตุผล) ชุดที่ 3 VIP
k_gen0404
แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป(การคิดและวิเคราะห์เหตุผล) ชุดที่ 4 VIP
หมวดความรู้เฉพาะตำแหน่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
k_law0101
แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1
k_law0102
แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2 VIP
k_law0103
แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 3 VIP
พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
k_law0201
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่ 1
k_law0202
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่ 2 VIP
k_law0203
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ชุดที่ 3 VIP
 
  (บรรยายสรุป เวลา 2 ชั่วโมง 36 นาที)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
k_rul0101
แนวข้อสอบ งานธุรการและ งานสารบรรณ (ชุดที่ 1)
k_rul0102
แนวข้อสอบ งานธุรการและ งานสารบรรณ (ชุดที่ 2) VIP
k_rul0103
แนวข้อสอบ งานธุรการและ งานสารบรรณ (ชุดที่ 3) VIP
k_rul0104
แนวข้อสอบ งานธุรการและ งานสารบรรณ (ชุดที่ 4) VIP
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
k_law0301
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ชุดที่ 1
k_law0302
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ชุดที่ 2 VIP
 
   (บรรยายสรุป 1 ชั่วโมง 31 นาที)
พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
k_law0401
แนวข้อสอบ พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ชุดที่ 1
k_law0402
แนวข้อสอบ พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ชุดที่ 2 VIP
k_law0403
แนวข้อสอบ พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ชุดที่ 3 VIP
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
k_law0501
แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ 2537 ชุดที่ 1
k_law0502
แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ 2537 ชุดที่ 2 VIP
k_law0503
แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ 2537 ชุดที่ 3 VIP
 
   (บรรยายสรุป 2 ชั่วโมง 2 นาที)
พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ 2540 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
k_law0601
แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ 2540 ชุดที่ 1
k_law0602
แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ 2540 ชุดที่ 2 VIP
k_law0603
แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ 2540 ชุดที่ 3 VIP
 
   (บรรยายสรุป 1 ชั่วโมง 54 นาที)
พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2596 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
k_law0701
แนวข้อสอบ พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 ชุดที่ 1
k_law0702
แนวข้อสอบ พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 ชุดที่ 2 VIP
k_law0703
แนวข้อสอบ พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 ชุดที่ 3 VIP
 
   (บรรยายสรุป 2 ชั่วโมง 4 นาที)
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
k_law0801
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ชุดที่ 1
k_law0802
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ชุดที่ 2 VIP
k_law0803
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ชุดที่ 3 VIP
 
   (บรรยายสรุป 1 ชั่วโมง 52 นาที)
พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
k_law0901
แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ชุดที่ 1 VIP
 
   (บรรยายสรุป 1 ชั่วโมง 23 นาที)
พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
k_law1001
แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ชุดที่ 1 VIP
พรบ. ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
k_law1101
แนวข้อสอบ พรบ. ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ชุดที่ 1 VIP
 
   (บรรยายสรุป 0 ชั่วโมง 47 นาที)
พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
k_law1201
แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ชุดที่ 1 VIP
k_law1202 แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ชุดที่ 2 VIP
k_law1203 แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ชุดที่ 3 VIP
 
   (บรรยายสรุป 1 ชั่วโมง 7 นาที)
พรบ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2545
k_law1301
แนวข้อสอบ พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2545 ชุดที่ 1 VIP
 
   (บรรยายสรุป 1 ชั่วโมง 38 นาที)
พรบ. วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
k_law1401
แนวข้อสอบ พรบ. วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ชุดที่ 1 VIP
k_law1402
แนวข้อสอบ พรบ. วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ชุดที่ 2 VIP
 
   (บรรยายสรุป 1 ชั่วโมง 48 นาที)
พรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถินหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545
k_law1501
แนวข้อสอบ พรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถินหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 ชุดที่ 1
k_law1502
แนวข้อสอบ พรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถินหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 ชุดที่ 2 VIP
k_law1503
แนวข้อสอบ พรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถินหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 ชุดที่ 3 VIP
k_law1504
แนวข้อสอบ พรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถินหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 ชุดที่ 4 VIP
พรบ. การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2547
k_law1601
แนวข้อสอบ พรบ. การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2547 ชุดที่ 1 VIP
k_law1602
แนวข้อสอบ พรบ. การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2547 ชุดที่ 2 VIP
พรบ.ควบคุมอาคาร
k_law1701
แนวข้อสอบ พรบ. ควบคุมอาคาร ชุดที่ 1 VIP
k_law1702
แนวข้อสอบ พรบ. ควบคุมอาคาร ชุดที่ 2 VIP
พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
k_law1801
แนวข้อสอบ พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ชุดที่ 1 VIP
k_law1802
แนวข้อสอบ พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ชุดที่ 2 VIP
พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
k_law1901
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติมชุดที่ 1 VIP
k_law1902
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติมชุดที่ 2 VIP
k_law1903
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติมชุดที่ 3 VIP
k_law1904
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติมชุดที่ 4 VIP
พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
k_law2001
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ภาษป้าย .ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่ 1 VIP
k_law2002
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ภาษป้าย .ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่ 2 VIP
 
พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
k_law2301
นวข้อสอบ พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ชุดที่ 1 VIP
 
พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
k_law2401
นวข้อสอบ พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ชุดที่ 1 VIP
k_law2402
นวข้อสอบ พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ชุดที่ 2 VIP
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พร้อมด้วย กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2546
k_law2501
แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ชุดที่ 1 VIP
k_law2502
แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ชุดที่ 2 VIP
 
   (บรรยายสรุป 1 ชั่วโมง 28 นาที)
  พรบ.ราชทัณฑ์ 2479
k_law2601
แนวข้อสอบ พรบ.ราชทัณฑ์ 2479 ชุดที่ 1 VIP
k_law2602
แนวข้อสอบ พรบ.ราชทัณฑ์ 2479 ชุดที่ 2 VIP
 
   (บรรยายสรุป 1 ชั่วโมง 10 นาที)
  พรบ.วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ 2482
k_law2701
แนวข้อสอบ พรบ.วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ 2482 ชุดที่ 1 VIP
 
   (บรรยายสรุป 0 ชั่วโมง 34 นาที)
  พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 2542
k_law2801 แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน ชุดที่ 1 VIP
k_law2802 แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน ชุดที่ 2 VIP
k_law2803 แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน ชุดที่ 3 VIP
 
  (บรรยายสรุป เวลา - ชั่วโมง 57 นาที)
  พรบ.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 2503
k_law2901 แนวข้อสอบ พรบ.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ชุดที่ 1 VIP
k_law2902 แนวข้อสอบ พรบ.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ชุดที่ 2 VIP
ประมวลรัษฎากร
k_law3001 แนวข้อสอบ ประมวลรัษฎากร ชุดที่ 1
k_law3002 แนวข้อสอบ ประมวลรัษฎากร ชุดที่ 2 VIP
k_law3003 แนวข้อสอบ ประมวลรัษฎากร ชุดที่ 3 VIP
 
  (บรรยายสรุป เวลา 4 ชั่วโมง 38 นาที)
  พรบ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2528
k_law3101 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร ชุดที่ 1
k_law3102 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร ชุดที่ 2
 
   (บรรยายสรุป 0 ชั่วโมง 46 นาที)
  พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
k_law3301 แนวข้อสอบ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546 ชุดที่ 1
k_law3301 แนวข้อสอบ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546 ชุดที่ 2
  พรบ.การผังเมือง พ.ศ. 2518
k_law3401 แนวข้อสอบ พรบ.การผังเมือง 2518 ชุดที่ 1 VIP
k_law3402 แนวข้อสอบ พรบ.การผังเมือง 2518 ชุดที่ 2 VIP
k_law3403 แนวข้อสอบ พรบ.การผังเมือง 2518 ชุดที่ 3 VIP
  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547
k_law3501 แนวข้อสอบ พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 ชุดที่ 1
k_law3502 แนวข้อสอบ พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 ชุดที่ 2 VIP
k_law3503 แนวข้อสอบ พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 ชุดที่ 3 VIP
k_law3504 แนวข้อสอบ พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 ชุดที่ 4 VIP
 
   (บรรยายสรุป 2 ชั่วโมง 16 นาที)
  พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546
k_law3601 นวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 ชุดที่ 1
k_law3602 นวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 ชุดที่ 2 VIP
k_law3603 นวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 ชุดที่ 3 VIP
  พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
k_law3701 แนวข้อสอบ พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2550 ชุดที่ 1
k_law3701 แนวข้อสอบ พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2550 ชุดที่ 2
k_law3701 แนวข้อสอบ พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2550 ชุดที่ 3
k_law3701 แนวข้อสอบ พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2550 ชุดที่ 4
  พรบ. ศุลกากร พ.ศ. 2469
k_law3801 แนวข้อสอบ พรบ.ศุลกากร 2469 ชุดที่ 1
k_law3802 แนวข้อสอบ พรบ.ศุลกากร 2469 ชุดที่ 2
k_law3803 แนวข้อสอบ พรบ.ศุลกากร 2469 ชุดที่ 3
k_law3804 แนวข้อสอบ พรบ.ศุลกากร 2469 ชุดที่ 4
  พรก.พิกัดอัตราศุลกากร 2530
k_law3901 แนวข้อสอบ พรก.พิกัดอัตราศุลกากร ชุดที่ 1
k_law3901 แนวข้อสอบ พรก.พิกัดอัตราศุลกากร ชุดที่ 2
  พรบ.ตำรวจแห่งชาติ 2547
k_law4001 แนวข้อสอบ พรบ.ตำรวจแห่งชาติ ชุดที่ 1
k_law4002 แนวข้อสอบ พรบ.ตำรวจแห่งชาติ ชุดที่ 2
 
   (บรรยายสรุป 2 ชั่วโมง 9 นาที)
  พรบ.คุ้มครองเด็ก 2546
k_law4101 แนวข้อสอบ พรบ.คุ้มครองเด็ก 2546 ชุดที่ 1
k_law4102 แนวข้อสอบ พรบ.คุ้มครองเด็ก 2546 ชุดที่ 2
  พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2518
k_law4201 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2518 ชุดที่ 1
k_law4202 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2518 ชุดที่ 2
  พรบ.จัดระเบียบปฎิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2518
k_law4301 แนวข้อสอบ พรบ.จัดระเบียบปฎิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2518 ชุดที่ 1
k_law4302 แนวข้อสอบ พรบ.จัดระเบียบปฎิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2518 ชุดที่ 2
  พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
k_law4401 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 ชุดที่ 1
k_law4402 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 ชุดที่ 2
  พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502
k_law4501 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 ชุดที่ 1
k_law4502 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 ชุดที่ 2
  พรบ.เงินคงคลัง พ.ศ.2491
k_law4601 แนวข้อสอบ พรบ.เงินคงคลัง พ.ศ. 2491ชุดที่ 1
  พรบ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
k_law4701 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ชุดที่ 1
 
   (บรรยายสรุป 0 ชั่วโมง 32 นาที)
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
k_law4801
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่ 1
k_law4802
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.สหกรณ์ พ..ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่ 2 VIP
   (บรรยายสรุป 3 ชั่วโมง 19 นาที)
  พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
k_law4901
แนวข้อสอบ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ชุดที่ 1
k_law4902
แนวข้อสอบ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ชุดที่ 2
  พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
k_law5001
แนวข้อสอบ พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 ขุดที่ 1
k_law5002
แนวข้อสอบ พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 ขุดที่ 2
  พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
k_law5101
แนวข้อสอบ พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ขุดที่ 1
k_law5102
แนวข้อสอบ พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ขุดที่ 2
  พรบ.วิธีปฎิบัึิติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2506
k_law5201
แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฎิบัึิติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2506 ชุดที่ 1
  พรบ.สถิติ พ.ศ. 2550
k_law5301
แนวข้อสอบ พรบ.สถิติ พ.ศ. 2550 ชุดที่ 1
  พรบ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติิ พ.ศ. 2547
k_law5401
แนวข้อสอบ พรบ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติิ พ.ศ. 2547 ชุดที่ 1
  พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526
k_law5501
แนวข้อสอบ พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 ชุดที่ 1
  พรฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
k_law5601
แนวข้อสอบ พรฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 ชุดที่ 1
  พรฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523
k_law5701
แนวข้อสอบ พรฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 ชุดที่ 1
  พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
k_law5801
แนวข้อสอบ พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ชุดที่ 1
 
  (บรรยายสรุป เวลา 2 ชั่วโมง 15 นาที)
  พรบ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
k_law5901
แนวข้อสอบ พรบ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ชุุดที่ 1
  พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
k_law6001
แนวข้อสอบ พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ชุุดที่ 1
  พรบ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554
k_law6101
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้ารา่ชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 ขุดที่ 1
k_law6102
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้ารา่ชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 ขุดที่ 2
 
  (บรรยายสรุป เวลา 1 ชั่วโมง 51 นาที)
  พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
k_law6201
แนวข้อสอบ พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ขุดที่ 1
k_law6202
แนวข้อสอบ พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ขุดที่ 2
 
  (บรรยายสรุป เวลา 2 ชั่วโมง 08 นาที)
  พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558
k_law6301
แนวข้อสอบ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ขุดที่ 1
  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. . 2560
k_law6401
แนวข้อสอบ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. . 2560 ขุดที่ 1
k_law6402
แนวข้อสอบ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. . 2560 ขุดที่ 2
k_law6402
แนวข้อสอบ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. . 2560 ขุดที่ 3
  พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
k_law6501
แนวข้อสอบ พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 ขุดที่ 1
k_law6502
แนวข้อสอบ พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 ขุดที่ 2
 
  (บรรยายสรุป เวลา 0 ชั่วโมง 53 นาที)
ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
k_rul0201
แนวข้อสอบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 ชุดที่ 1 VIP
k_rul0202
แนวข้อสอบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 ชุดที่ 2 VIP
ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
k_rul0301
แนวข้อสอบ ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 ชุดที่ 1
k_rul0302
แนวข้อสอบ ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 ชุดที่ 2 VIP
k_rul0303
แนวข้อสอบ ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 ชุดที่ 3 VIP
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
k_rul0401
แนวข้อสอบ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ชุดที่ 1 VIP
k_rul0402
แนวข้อสอบ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ชุดที่ 2 VIP
k_rul0403
แนวข้อสอบ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ชุดที่ 3 VIP
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
k_rul0501
แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ชุดที่ 1 VIP
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ของ อปท. พ.ศ. 2547
k_rul0601
แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน ฯของ อปท. พ.ศ. 2547 ชุดที่ 1 VIP
k_rul0602
แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน ฯของ อปท. พ.ศ. 2547 ชุดที่ 2VIP
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ. 2548
k_rul0701
แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ. 2548 ชุดที่ 1 VIP
k_rul0702
แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ. 2548 ชุดที่ 2VIP
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ. 2548 **(ยกเลิกแล้ว) **
k_rul0801
แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ. 2548 ชุดที่ 1
k_rul0802
แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ. 2548 ชุดที่2VIP
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ. 2538
k_rul0901
แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ. 2538 ชุดที่ 1
k_rul0902
แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ. 2538 ชุดที่2VIP
k_rul0903
แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ. 2538 ชุดที่ 3 VIP
  ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2551
k_rul1001
แนวข้อสอบ ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2551 ชุดที่ 1
k_rul1002
แนวข้อสอบ ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2551 ชุดที่ 2
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2551
k_rul1101
แนวข้อสอบ ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2551 ชุดที่ 1
k_rul1102
แนวข้อสอบ ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2551 ชุดที่ 2
  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรืองการพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
k_rul1201
แนวข้อสอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรืองพัสดุ พ.ศ.2538 ชุดที่ 1
k_rul1202
แนวข้อสอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรืองพัสดุ พ.ศ.2538 ชุดที่ 2
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535
k_rul1301
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535 ชุดที่ 1
k_rul1302
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535 ชุดที่ 2
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
k_rul1401
แนวข้อสอบ ระเบีัยบสำนักนายกรัฐมนตรี่ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ชุดที่ 1
k_rul1402
แนวข้อสอบ ระเบีัยบสำนักนายกรัฐมนตรี่ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ชุดที่ 2
 
  (บรรยายสรุป เวลา 2 ชั่วโมง 5736 นาที)
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2545
k_rul1501
แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2545 ชุดที่ 1
k_rul1502
แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2545 ชุดที่ 2
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยงบประมาณ พ.ศ. 2544
k_rul1601
แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยงบประมาณ พ.ศ. 2545 ชุดที่ 1
k_rul1602
แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยงบประมาณ พ.ศ. 2545 ชุดที่ 2
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2545
k_rul1701
แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2545 ชุดที่ 1
k_rul1702
แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2545 ชุดที่ 2
  ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการปฎิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ. 2549
k_rul1801
แนวข้อสอบ ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการปฎิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ. 2549 ชุดที่ 1
k_rul1802
แนวข้อสอบ ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการปฎิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ. 2549 ชุดที่ 2
  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
k_rul1901
แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ชุดที่ 1
รวมระเบีัยบกรมการพัฒนาชุมชน
k_rul2001
แนวข้อสอบ รวมระเบีัยบกรมการพัฒนาชุมชน ชุดที่ 1
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชน
k_rul2101
แนวข้อสอบ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชน ชุดที่ 1
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานงบประมาณ พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552
k_rul2201
แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานงบประมาณ พ.ศ.2548 ชุดที่ 1
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2549 และ แก้ไขเพิ่มเติม
k_rul2301
แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2549 ชุดที่ 1
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
k_rul2401
แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ชุดที่ 1
ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ. 2520
k_rul2501
แนวข้อสอบ ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ. 2520 ชุดที่ 1
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
k_rul2601
แนวข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ชุดที่ 1
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการพ.ศ. 2553
k_rul2701
แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการพ.ศ. 2553 ชุดที่ 1
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
k_rul2801
แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 ชุดที่ 1
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ และกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2547
k_rul2901
แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผล การปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2547และกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2547 ชุดที่ 1
หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณ
k_rul3001
แนวข้อสอบ หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณ ชุดที่ 1
k_rul3002
แนวข้อสอบ หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณ ชุดที่ 2
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
k_rul3101
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ชุดที่ 1
k_rul3102
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ชุดที่ 2
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
k_rul3201
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ชุดที่ 1
k_rul3202
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ชุดที่ 2
ความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไป
k_law2201
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไป ชุดที่ 1
k_law2202-22012
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไป ชุดที่ 2 - ชุดที่ 12 VIP
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
k_com1
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1
k_com2
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 2 VIP
k_com3
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 3 VIP
k_com4
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 4 VIP
k_com5
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 5 VIP
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (ปี 2550 - 2554)
 
   (บรรยายสรุป 1 ชั่วโมง 12 นาที)
k_plan1
แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1
k_plan2
แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2