Untitled Document
 
   
หน้าหลัก ภารกิจเรา คลังข้อสอบ แนวข้อสอบ ขั้นตอนการสมัครสมาชิก วิธีชำระเงิน ติดต่อเรา  
 
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง และวิชาที่สอบ ของพนักงานส่วนตำบล (องค์การบริหารส่วนตำบล)
สายงานระดับ 1
สายงานระดับ 2
สายงานระดับ 3
จนท.ธุรการ
จพง.การเงินและบัญชี จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
จนท.การเงินและบัญชี
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นิติกร
จนท.จัดเก็บรายได้
จพง.พัสดุ
นักวิชาการศึกษา
จนท.พัสด
ช่างโยธา
นักวิชาการเกษตร
ช่างโยธา
จพง.ธุรการ
จนท.ตรวจสอบภายใน
จนท.บันทึกข้อมูล
จพง.จัดเก็บรายได้
นักพัฒนาชุมชน
จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
บุคลากร
ช่างไฟฟ้า
 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3
 
 
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ